Utbildningar

Speditör/Logistiker med miljöprofil – Malmöspeditörmalmö

En 2-årig kvalificerad Yh-utbildning (400 p) med nästa start hösten 2018.

Ett yrke med många internationella kontakter

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varutransporter. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa transportbeslut måste fattas. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om transportbranschen och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning, bokning, fakturering, uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen.

Vidare ska du ha kunskap om vad som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

I tidningen Transport & logistik idag står att läsa, ”Yrkeshögskolan är bra för transportbranschen med en arbetsmarknad som skriker efter arbetskraft. Enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen går transportbranschen mot strömmen med mycket goda möjligheter till arbete” (feb 2015).

Alma Bäckman – Studerar på SIH och ska göra sin praktik på Furniturebox

profilAlma_SIHJag valde att studera på SIH för att utvecklas inom handelsbranschen som jag har arbetat inom i ett par år, senast som avdelningsansvarig i butik. Jag har alltid varit intresserad av att planera och strukturera så därför föll det naturligt att vidareutbilda mig inom logistik. Man kan tro att logistik bara handlar om att arbeta som en traditionell speditör på ett transportföretag, men idag agerar logistikyrken som en knytpunkt inom många företag – inte minst sagt inom handelsbranschen. Utbildning på SIH fångade mitt intresse för att de erbjuder många grundläggande kurser och en lång LIA-period vilket är det viktigaste för mig. Många kurser har också ett miljöperspektiv som börjar bli ett allt viktigare fokus på företag idag. Jag ska tillbringa min LIA-period på Furniturebox, ett e-handelsföretag som säljer möbler.

Hos Furniturebox kommer jag att få arbeta självständigt med egna arbetsuppgifter och ansvarsområden. Jag kommer till en början att få prova på flera olika områden inom logistiken för att hitta det som jag passar bäst för. Personligen är jag just nu intresserad av tullhantering. Inför framtiden hoppas jag på att kunna utvecklas inom e-handel, gärna i ett växande företag.  Jag vill också prova på att arbeta inom inköp – logistik och inköp går hand i hand så därför öppnar utbildningen på SIH dörrar till fler yrkesområden än bara logistik.

Olivia Bengtsson – Studerar på SIH och ska göra sin praktik på Daniel Wellington

profil_SIHJag sökte till SIH efter att jag hade jobbat med lager- och butikslogistik under en kortare tid och ville fördjupa mig i ämnet och hur man kan arbeta med logistik på en global nivå med en miljösynvinkel. Jag kommer att göra min praktik på Daniel Wellington, med start inom Operations på lager och sedan vidare till Logistik inom Supply Chain och hållbarhet. Jag sökte praktik på Daniel Wellington för att det är ett globalt, ungt och växande företag där jag tror jag kommer få användning av min tidigare erfarenheter inom logistik. I framtiden vill jag arbeta inom Supply Chain logistik med fokus på hållbarhet och miljön.  Jag vill få en förståelse av hela kedjan, från produktion till kund och arbeta med att hitta nya lösningar som både är effektiva och skonsamma för miljön, och med ett genomgående hållbarhetstänkande.

Filip Cleve – Speditör – Martin Bencher Group

Filip CleveÄnda sedan gymnasietiden har jag intresserat mig för logistik och spedition. Blandningen av att få använda sina språkkunskaper samt jobba i en internationell miljö som ständigt är i rörelse är väldigt tilltalande och givande. Därför kände jag mig helt hemma när jag började läsa på SIH och lade grunden till en karriär inom branschen. Vi lärde oss bl.a. om de olika transportslagen (sjö, flyg, järnväg och väg) genom att lösa ”cases” på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag fick även lära mig om produktionslogistik där både matematiska formler samt lego-spel förekom för att tydliggöra hur logistiken fungerar inom olika områden. Sist men inte minst var LIA perioden som jag gjorde som Speditör på Kuehne + Nagel Sweden. Där hanterade jag frakter för några av Sveriges största företag och träffade regelbundet olika flygbolag. Efter min LIA blev jag direkt anställd och skickad på kurser för vidareutbildning inom ledarskap och hantering av farligt gods. Efter c:a två år var det dags för mig att gå vidare och tackla nya utmaningar så nu jobbar jag inom Martin Bencher Group som specialiserat sig på stora logistikprojekt som t.ex. nedmontering och förflyttning av hela fabriker. Jag hanterar även sjö- och flygsändningar för både import- och exportflödet. Det finns inte en dag som är lik den andra och man lär sig ständigt något nytt. Ett mer spännande jobb får man leta efter!

Sinnica Almgren – Customer Service and Customs Declaration

SinnicaJag hade jobbat i olika serviceyrken hela mitt liv och aldrig haft en tanke på att arbeta med frakter innan jag hittade till SIH och Speditör/Logistiker. Det visade sig att utbildningen kompletterade mina många år i servicebranschen med ett spännande, och för mig nytt, yrke. LIA perioden satte fart på karriären och jag skrev kontrakt med mitt praktikföretag Itella Logistics redan innan examen. Har sedan dess hunnit vara på Bring Sverige och mitt senaste kliv på karriärstegen tog jag till Fraktus som står för ett helt nytt tänkande inom branschen. Genom att utbildningen var så pass bred kan jag idag arbeta med alla transportslagen (sjö, flyg, bil och tåg) och ha kontakter över hela världen.

Några röster från branschen

ingsdtad_co__il”Mer än 70% av Sveriges import och export sker över Skånska hamnar och flygplatser. Även om de stora speditörernas personal jobbar online och endast har kunskap inom ”sitt” område, är behovet stort av allmän kunskap om hela logistikkedjan. Vi kommer att ha anställningsbehov av välutbildade allround speditörer de närmaste åren.”

Ingmar Ingstad, VD Ingstad & Co

dhl”Skåneregionen är en utvecklingsregion och branschen kännetecknas av ett stort antal pensionsavgångar. Det är viktigt att vi får upp statusen för dessa tjänster, kunderna kräver mer idag än för 10 år sedan.”

Magdalena Wittman-Freisler, Chef Malmökontoret, DHL

lehnkering-1166787581”Vi har ett uppskattat anställningsbehov av cirka 5 speditörer/logistiker per år de kommande 5 åren.”

Andreas Carlström, Managing Director, Lehnkering Logistics

Utbildningens mål

Genom utbildningen ska Du uppnå den kompetens som krävs för yrkesmässig verksamhet som Speditör/Logistiker för såväl sjö, flyg som landtransporter. Du ska självständigt kunna utföra de uppgifter som åligger en Speditör/Logistiker såsom kundkontakter, rådgivning, bokning, fakturering, uppföljning, klagomålshantering, hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Efter avslutad utbildning ska Du ha kompetensen för att veta hur transporter fungerar inom olika transportslag liksom de politiska beslut som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö, kunna se sin del av transporten som en del i en logistisk helhet och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden är hela tiden problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivs i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De skolförlagda kurserna är:

 • Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil
 • Spedition
 • Logistik
 • Miljö- och Transporträtt
 • Tullhantering
 • Försäljningsteknik
 • Transportekonomi
 • Projektledning
 • Interkulturell kommunikation
 • Branschengelska

De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.

Ledningsgrupper

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till målen och att undervisningen bedrivs på ett bra sätt.

Ledningsgruppen i Malmö består av representanter från:

 • Bring – Ingemar Persson
 • DHL – Magdalena Wittman-Freisler
 • Gödecke Logistik – Klas Eriksson
 • Handelskammaren syd – Per Anders Lorentzon
 • Ingstad & Co – Ingmar Ingstad
 • Jata Cargo – Fredrik Persson
 • LGI Logistics – Line Hermansson
 • Transportindustriförbundet, region syd – Tomas Johansson
 • Tetra Laval, Transport & Travel – Robert Ingvarsson

Ledningsgrupp_sihmalmo

Yrkeshögskola

Utbildningen till Speditör/Logistiker är en yrkeshögskoleutbildning (Yh), vilket är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som funnits sedan 2009. Yh har sitt ursprung i den kvalificerade yrkesutbildningen (KY), som introducerades 1996. Kännetecknande för Yh är den starka kopplingen till arbetslivet och att utbildningen ska leda fram till en anställning. Under utbildningen kommer du att möta lärare och gästföreläsare från näringslivet och du får både en bred teoretisk kunskap inom området samt lära dig den praktiska tillämpningen ute i arbetslivet. Efter avslutad utbildning har du därmed både kunskap och arbetslivserfarenhet som är högt eftertraktad på arbetsmarknaden.

Lärande i Arbetet

Vi arbetar i utbildningen med Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att en stor del (28 av totalt 80 veckor) av utbildningstiden är förlagd till arbetsplatsen. LIA är inte en traditionell praktiktid utan innebär att en del av utbildningen är förlagd till arbetsplatserna, vilket ger ett aktivt lärande i arbetet.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 kurspoäng, får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.

Plats och Studietider

Utbildningen genomförs på heltid under två års tid och vi håller till på Skeppsbron 5 i Malmö, bara några minuters promenad från Centralstation. Under de teoretiska, skolförlagda kurserna varvas lärarledda undervisningar med grupparbeten, arbete i datorsal samt gästföreläsare. Under de arbetsplatsförlagda kurserna (LIA) arbetar du heltid de arbetstider som gäller för respektive arbetsplats. Totalt omfattar utbildningen 80 veckor, varav 28 är arbetsplatsförlagda (LIA). Du har cirka 10 veckors studieuppehåll under sommaren.

Studiestöd

Utbildningen är en Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning och är kostnadsfri. Du betalar själv dina läromedel. Du har möjlighet att få ekonomiskt stöd, eftersom utbildningen berättigar till de olika studiestöd som finns för eftergymnasiala studier. På CSN:s hemsida finns utförlig information om studiestöd: www.csn.se

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

 • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng
 • Minst betyget E/godkänd i; Svenska 2/B, Engelska 6/B och Matte 1/A
 • Två års arbetslivserfarenhet ELLER Logistik 1+2 och Transport & Logistik från Handelsprogrammet

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.
Till ansökningsportalen