Utbildningar

Vad är Yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som funnits sedan 2009. Yh har sitt ursprung i den kvalificerade yrkesutbildningen som introducerades 1996. Kännetecknande för Yh är den starka kopplingen till arbetslivet och att utbildningen ska leda fram till en anställning. I utbildningen deltar företag och organisationer aktivt både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande. C:a en tredjedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd genom kurserna lärande i arbete (LIA). Genom detta upplägg förenar Yh-utbildningarna fördjupade teoretiska studier med en praktisk inriktning som syftar till att ge de studerande relevanta yrkeskunskaper som leder till jobb.

YH_SIH

Ledningsgrupp

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet samt från utbildningsanordnaren. En av ledningsgruppernas uppgifter är att se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns, t.ex. att man följer utbildningsplanen och når upp till de mål som anges i den. Ledningsgruppen beslutar också om antagning och examination. Du kan läsa vilka representanter från arbetslivet som sitter i varje ledningsgrupp under respektive utbildning.

En reguljär utbildningsform

Yh-utbildningarna ingår i det svenska utbildningssystemet som en reguljär utbildningsform. Det är Yh-myndigheten som godkänner vilka utbildningar som får starta och utövar sedan också tillsynen. Mer information finns på Yh-myndighetens hemsida www.myh.se

yh-300x59